მებოსტნეობა

მებოსტნეობა მისანიჭებელი კვალიფიკაცია საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მებოსტნეობაში / Basic Vocational Qualification in Horticulture. სწავლის ხანგრძლივობა და კრედიტები სწავლის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის – 11 თვე; არაქართულენოვანი – 14 თვე. კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 60 კრედიტი, ხოლო არაქართულენოვანმა – 75 კრედიტი. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება. პროგრამის მიზანი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი შეისწავლის ბოსტნეული კულტურების მოყვანსა…