ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

საქმისმწარმოებელი

შრომის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მენეჯერი