ფინანსური მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

თათია ცინცაძე

ბუღალტერი

შესყიდვების სპეციალისტი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის და ლოჯისტიკის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

საქმისწარმოების მენეჯერი

ბიბლიოთეკარი