ფინანსური მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

თათია ცინცაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმის მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის და ლოჯისტიკის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ბიბლიოთეკარი

დაცვის უფროსი