ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

თათია ცინცაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმის მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის და ლოჯისტიკის მენეჯერი

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ბიბლიოთეკარი

დაცვის უფროსი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი