ფინანსური მენეჯერი

სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

თათია ცინცაძე

საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

შესყიდვების სპეციალისტი

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის და ლოჯისტიკის მენეჯერი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ბუღალტერი

ბიბლიოთეკარი